mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

พบปะผู้อำนวยการ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้นำศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่ง ในการดำเนินกิจการด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้วยความมุ่งมั่น นำเสนอข้อมูลการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานฯ ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอความรู้และความสุนทรียะแก่ผู้เยี่ยมชมและผู้ที่สนใจในเครื่องปั้นดินเผาได้ในทุกมิติ รวมถึงเกิดประโยชน์แก่การศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่

ปี 2558 จะเป็นปีที่ 10 ของการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑสถานฯ ในขณะที่หน่วยงาน ต้องปรับตัวอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ทันและล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเหล่านี้ โดยอาศัยพื้นฐานอันแข็งแกร่งในฐานะพิพิธภัณฑสถานที่เก็บรวบรวม จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่หลากหลายและทรงคุณค่าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในฐานะที่มีศักยภาพที่จะก้าวมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ด้วยรากฐานดังกล่าวและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพิพิธภัณฑสถานฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน จึงเชื่อมั่นได้ว่าพิพิธภัณฑสถานฯ จะสามารถเป็นผู้นำหลักในการด้านเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอสาระความรู้ สื่อทัชสกรีน และพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ในระบบสารสนเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในสากล และเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้นำด้านการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และจะทำให้ชื่อของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสมภาคภูมิต่อไป

 

(ดร. ปริวรรต ธรรมาปรีชากร)

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้