mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

โครงสร้างการบริหาร

ใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีมติให้ปรับโครงสร้างของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยกสถานะเทียบเท่าฝ่าย มีแผนกในสังกัด 2 แผนก ได้แก่ แผนกทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑสถาน และแผนกวิจัยและส่งเสริมการศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีมติให้ยุบรวมแผนกของพิพิธภัณฑสถานฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่เสนอให้ยุบรวมหน่วยงานที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้อำนวยการมีภารกิจมากมาย จึงได้แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งานตามลักษณะงานเดิมของแผนก ได้แก่ งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑสถาน และงานวิจัยและส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องต่อการบริหารงานพิพิธภัณฑสถาน

งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑสถาน
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ วางแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้แก่โบราณวัตถุ จัดทำประกันภัย อนุรักษ์และสงวนรักษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนควบคุมการให้ยืมโบราณวัตถุออกไปจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

งานวิจัยและส่งเสริมการศึกษา
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการ ได้แก่ การผลิตบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ลุ่มลึกและมีประโยชน์ต่อการศึกษา การจัดทำบทจัดแสดงสำหรับนิทรรศการถาวรและนิทรรศการพิเศษ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ การบริการการศึกษาแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม