ถวายความรู้แด่พระ

                            โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558