ห้องสมุด

ห้องสมุดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นห้องสมุดเฉพาะสาขาที่รวบรวมหนังสืออ้างอิง แคตตาล็อก รายงาน วารสาร นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาไทย เครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปั้นดินเผาจีน เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่น เครื่องปั้นดินเผาเกาหลี เครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกกลาง และเครื่องปั้นดินเผายุโรป ทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานวิทยา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในแง่มุมต่าง ๆ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ทรัพยากรห้องสมุดที่น่าสนใจ
1. หมวดเครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นรายงานการขุดค้นแหล่งเตาและแหล่งเรืออับปาง รวมถึงหนังสือ และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีของเครื่องปั้นดินเผา

2. หมวดเครื่องปั้นดินเผาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
เป็นรายงานการขุดค้นแหล่งเตาและแหล่งเรืออับปาง หนังสือ ตลอดจนแคตตาล็อกเครื่องปั้นดินเผาที่รวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ

3. หมวดเครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกกลาง
เป็นหนังสือเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในเอเชียตะวันออกกลางภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามต่าง ๆ ราวพุทธศตวรรษที่ 21-23

4. หมวดเครื่องปั้นดินเผายุโรป
เป็นสารานุกรมและเครื่องหมายการค้าของเครื่องปั้นดินเผายุโรประหว่างพุทธศตวรรษที่ 24-25

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30