mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

วิสัยทัศน์
ศูนย์ศึกษาวิจัยเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเครื่องปั้นดินเผาที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้