หน้าแรก

News_Menu_thai

7 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2558
นิทรรศการพิเศษ เรื่อง
พัฒนาการของคนทีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20 – 21 พฤศจิกายน 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เครื่องปนดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พัฒนาการ แรงบันดาลใจ และการตรวจพิสูจน (รุนที่ 3)

นักศึกษา ม.กรุงเทพ
สามารถทำกิจกรรมเยี่ยมชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป