ที่ตั้ง

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2407-3888 ต่อ 2890
โทรสาร 0-2407-3999 (อัตโนมัติ)
อีเมล museum@bu.ac.th


Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30