เวลาบริการ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1-3 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
4-31 มกราคม 2565 ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19
16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
2-17 เมษายน 2565 ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
13-14 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ
12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
22 ธันวาคม 2565-3 มกราคม 2566 ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30