ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าชม

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ผู้ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องส่งจดหมายถึง รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าชม โดยสามารถส่งทางโทรสาร 0-2407-3999 หรืออีเมล museum@bu.ac.th

การถ่ายภาพ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้และเก็บประสบการณ์จากการเข้าชมได้อย่างเต็มที่ แต่ผู้เข้าชมต้องถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช กรณีที่มีการนำภาพถ่ายโบราณวัตถุที่จัดแสดงไปกระทำการใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไรโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑสถานฯ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ระเบียบทั่วไป 1. ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม 2. ห้ามสูบบุหรี่ 3. ห้ามใช้แฟลช 4. ฝากสัมภาระในล็อคเกอร์ 5. ห้ามแตะต้องวัตถุจัดแสดง 6. ห้ามส่งเสียงดัง

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30