วัตถุที่รวบรวม

  • วัตถุที่รวบรวม
  • ฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผา
  • ฐานข้อมูลชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา
คลังพิพิธภัณฑสถาน
เก็บรักษาเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณจำนวนกว่า 18,000 รายการ ที่อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอบให้ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบในประเทศไทย ซึ่งถูกผลิตจากกลุ่มเตาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา

ห้องศึกษาวิจัยเครื่องปั้นดินเผา
เก็บรักษาชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาที่เผาเสีย และวัสดุรองเผา จากกลุ่มเตาในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเตาศรีสัชนาลัยและกลุ่มเตาสุโขทัยในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเตากาหลงและกลุ่มเตาวังเหนือ ทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้งชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาเขมรที่ผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเก็บรักษาเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ถูกเขียนลวดลายเพิ่มเติมและเครื่องปั้นดินเผาที่ทำเลียนแบบ