ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าชม

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ผู้ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าชม โดยสามารถส่งทางโทรสาร 0-2516-6115 หรืออีเมล museum@bu.ac.th

การถ่ายภาพ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้และเก็บประสบการณ์จากการเข้าชมได้อย่างเต็มที่ แต่ผู้เข้าชมต้องถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช กรณีที่มีการนำภาพถ่ายโบราณวัตถุที่จัดแสดงไปกระทำการใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไรโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพิพิธภัณฑสถานฯ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ระเบียบทั่วไป
1. ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
2. ห้ามสูบบุหรี่
3. ห้ามใช้แฟลช
4. ฝากสัมภาระในล็อคเกอร์
5. ห้ามแตะต้องวัตถุจัดแสดง
6. ห้ามส่งเสียงดัง

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30